Posts by Collection

publications

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation

Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang and Ming Zhou
The first Chinese-to-English machine translation system that can match the human translation accuracy
Arxiv, 2018

Depth Growing for Neural Machine Translation

Lijun Wu*, Yiren Wang*, Yingce Xia, Fei Tian, Fei Gao, Tao Qin, Jianhuang Lai, and Tie-Yan Liu
In 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-2019) (*=equal contribution)

Microsoft Research Asia’s Systems for WMT19

Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, and Tie-Yan Liu
In Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (WMT-2019)

R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks

Xiaobo Liang*, Lijun Wu*, Juntao Li, Yue Wang, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Min Zhang, Tie-Yan Liu
In 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS-2021) (*=equal contribution)